Regulamin szkoleń i polityka prywatności

§ 1
Organizator szkoleń

 1. Organizatorem szkoleń jest spółka GIS Support spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie: ul. Konrada Wallenroda 2f/3.09, 20-607 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000440891, REGON 061483531, NIP 9462641761, kapitał zakładowy: 5000 zł, zwana dalej: Organizatorem. 
 2. Adres e-mail Organizatora do kontaktu: szkolenia@gis-support.pl

§ 2
Regulamin

Regulamin szkoleń zwany dalej: Regulaminem określa w szczególności: zasady organizacji, naboru Uczestników oraz prowadzenia szkoleń. 

§ 3

Udostępnianie aktualnych informacji

Organizator zapewnia Uczestnikom dostęp do aktualnej informacji o:

1) szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem ze szkoleń, 

2) funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści szkoleń, wprowadzanych przez Organizatora do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Uczestnik. 

§ 4
Oferta

 1. Szczegółowa i aktualna oferta szkoleń jest dostępna pod adresem: http://gis-support.pl/szkolenia-gis/. Oferta określa: temat, program, cenę, termin, formą szkolenia oraz miejsce szkolenia w przypadku szkoleń stacjonarnych.
 2. Organizator ma obowiązek dostarczyć niewadliwe szkolenie.  

§ 5

Forma szkoleń

Szkolenia odbywają się w jednej z następujących form:

 1. kurs on – line – szkolenie polega na samodzielnej pracy Uczestnika w oparciu o multimedialne materiały na platformie e-learningowej; szkolenie umożliwia również godzinne indywidualne konsultacje z trenerem w terminie ustalonym indywidualnie z trenerem,   
 2. szkolenie zdalne z trenerem – szkolenie polega albo na samodzielnej pracy Uczestnika w oparciu o multimedialne materiały na platformie e-learningowej i bezpośredni kontakt z trenerem, który na bieżąco rozwiązuje problemy i odpowiada na pytania albo na telekonferencji na żywo z trenerem,
 3. szkolenie stacjonarne

§ 6

Warunki świadczenia szkoleń

 1. Techniczne wymagania niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Organizator to: dysk SSD, min 8gb ram, przeglądarka internetowa Google Chrome.
 1. Uczestnik posiada zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. 

§ 7
Warunki uczestnictwa

 1. Warunkiem udziału w każdym szkoleniu jest prawidłowe zgłoszenie się na wybrane szkolenie.
 2. Warunkiem udziału w kursie on – line jest dodatkowo uiszczenie płatności w całości przed jego rozpoczęciem. 
 3. Warunkiem udziału w szkoleniu zdalnym z trenerem lub w szkoleniu stacjonarnym jest dodatkowo dostępność wolnych miejsc. 

§ 8
Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu

 1. Zgłoszenie uczestnictwa na szkoleniu następuje poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej e-mail na adres: szkolenia@gis-support.pl lub wypełnienie formularza na stronie: https://gis-support.pl/formularz-zgloszenia-na-szkolenie/
 2. Począwszy od dnia 01.02.2022r. możliwy jest zakup kursu on – line w formie elektronicznej. 
 3. Do zawarcia umowy dotyczącej kursu on – line pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem dochodzi w momencie zakupu szkolenia. 
 4. Do zawarcia umowy dotyczącej szkolenia zdalnego z trenerem lub stacjonarnego dochodzi po zgłoszeniu uczestnictwa i jego zaakceptowaniu przez Organizatora. 
 5. Umowa na szkolenie wygasa każdorazowo po przeprowadzeniu szkolenia. 
 6. Zgłoszenie na szkolenie powinno zawierać dane niezbędne do wystawienia faktury VAT. 
 7. Zapisy na szkolenia zdalne z trenerem oraz na szkolenia stacjonarne – w przypadku, gdy termin szkolenia jest wskazany na stronie internetowej Organizatora – przyjmowane są najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem szkolenia, w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Każdy uczestnik szkolenia zdalnego z trenerem oraz szkolenia stacjonarnego otrzymuje mailowe potwierdzenie uczestnictwa z informacjami dotyczącymi terminu szkolenia, godzin zajęć oraz planu szkolenia.
 8. Terminy szkoleń zdalnych z trenerem oraz szkoleń stacjonarnych są dostępne na stronie Organizatora pod adresem: http://gis-support.pl/szkolenia-gis/
 9. Strony mogą także ustalić termin szkolenia zdalnego z trenerem i szkolenia stacjonarnego indywidualnie. 
 10. Dostęp do kursu on – line jest możliwy od razu po zaksięgowaniu należności na rachunku bankowym Organizatora.

§ 9
Płatność

 1. Płatności za szkolenie zdalne z trenerem oraz za szkolenie stacjonarne należy dokonać na rachunek bankowy Organizatora na podstawie faktury VAT doręczonej w dniu szkolenia. Termin płatności faktury VAT wynosi nie mniej niż 7 dni. 
 2. Płatności za kurs on – line należy dokonać przed skorzystaniem z tej formy szkolenia. W przypadków kursów on – line istnieje możliwość skorzystania z płatności za pośrednictwem platformy PayU.
 3. Cena szkolenia obejmuje pełne koszty organizacyjne szkolenia poniesione na rzecz organizacji szkolenia. 
 4. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia Uczestnikom szkoleń stacjonarnych: sali szkoleniowej, miejsc pracy w postaci stanowisk komputerowych, materiałów szkoleniowych oraz wyżywienia podczas szkolenia w postaci cateringu. Organizator nie ponosi kosztów zakwaterowania uczestników. Brak zapłaty pieniężnej za szkolenie w wymaganym terminie nie stanowi domniemanej rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu. 
 5. Aktualny cennik szkoleń umieszczony jest na stronie internetowej Organizatora pod adresem: https://gis-support.pl/szkolenia-gis/.

§ 10

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu

 1. W przypadku rezygnacji Uczestnika ze szkolenia zdalnego z trenerem lub szkolenia stacjonarnego należy zgłosić taką informację maksymalnie na siedem dni przed rozpoczęciem szkolenia na adres: szkolenia@gis-support.pl
 2. W przypadku anulowania zgłoszenia w terminie krótszym niż siedem dni, Organizator ma prawo obciążyć Uczestnika pełnymi kosztami szkolenia, chyba że umowa zawierana jest z konsumentem.

§ 11
Zakres merytoryczny szkolenia

 1. Program szkolenia otwartego widnieje na stronie internetowej Organizatora. 
 2. Program szkolenia zamkniętego jest ustalany podczas konsultacji z Organizatorem najpóźniej na dziesięć dni przed planowaną datą szkolenia.
 3. Organizator zobowiązany jest do prowadzenia szkolenia w sposób należyty
  i zgodny z przedstawionym programem.
 4. W przypadku dodatkowych pytań od Uczestników, znacznie wykraczających poza program szkolenia lub nieuwzględnionych w konsultacjach przed szkoleniem, Organizator nie jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi.

§ 12
Odwołanie i zmiana terminu szkolenia

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub programu szkolenia zdalnego z trenerem lub szkolenia stacjonarnego, jednocześnie informując o tym Uczestnika w formie wiadomości elektronicznej e-mail, najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem szkolenia.
 2. W przypadku zmiany terminu lub programu szkolenia Uczestnik będący konsumentem ma prawo do rezygnacji ze szkolenia bez ponoszenia kosztów. 
 3. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Uczestnikowi przysługuje zwrot należności wpłaconej na poczet szkolenia.

§ 13

Odpowiedzialność Organizatora

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. szkody poniesione przez Uczestników lub osoby trzecie podczas szkolenia wskutek zdarzeń niezależnych od Organizatora, 
 2. utratę danych spowodowaną zdarzeniami niezależnymi od Organizatora,
 3. kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki Uczestników szkolenia. 

§ 14
Reklamacje

 1. Uczestnik może dokonać reklamacji składając ją Organizatorowi w formie elektronicznej na adres: szkolenia@gis-support.pl w terminie 14 dni od daty zakończenia szkolenia.
 2. Organizator rozpatruje reklamacje w formie wiadomości elektronicznej e-mail w terminie 14 dni od momentu jej otrzymania. 

§ 15
Dane osobowe 

 1. Administratorem danych osobowych uczestników szkolenia jest Organizator, czyli spółka GIS SUPPORT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
  w Lublinie, ul. Konrada Wallenroda 2f/3.09, 20-607, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000440891, NIP: 9462641761, kapitał zakładowy 5 000 zł.
 2. Organizator wskazuje, iż danymi osobowymi niezbędnymi do korzystania ze szkoleń (świadczenia usługi drogą elektroniczną) są następujące dane (niewymienione w art. 18 ust. 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną):

– numer telefonu uczestnika i płatnika szkolenia,

– miejsce wykonywania działalności gospodarczej płatnika szkolenia,

– numer NIP płatnika szkolenia, 

– wizerunek uczestnika szkolenia (w przypadku kursów on – line oraz szkoleń zdalnych z trenerem).

 1. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu. 

§ 16 

Odstąpienie od umowy

Uczestnikowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli Organizator przeprowadził szkolenie za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem szkolenia, że po przeprowadzeniu szkolenia utraci prawo do odstąpienia od umowy. 

§ 17
Prawa autorskie

 1. Szkolenia realizowane przez Organizatora stanowią utwór i podlegają ochronie prawnoautorskiej. 
 2. Kopiowanie materiałów szkoleniowych lub nagrywanie szkoleń, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań osobom trzecim jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności. 

§ 18 

Funkcjonalność treści cyfrowych, techniczne środki ochrony, interoperacyjność treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem

 1. Dostęp do kursu on – line jest możliwy poprzez zalogowanie na platformie https://szkolenia.gis-support.pl/
 2. Kurs on – line można odtworzyć wielokrotnie. 
 3. Szkolenie zdalne z trenerem nie jest nagrywane i nie można go odtworzyć ponownie. 
 4. Korzystanie z kursu on – line oraz szkolenia zdalnego z trenerem wymaga: posiadania sprzętu komputerowego o parametrach: dysk SSD, min 8gb ram, przeglądarka internetowa Google Chrome.

§ 19

Pozasądowe rozwiązywanie sporów

 1. Uczestnik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce Konsumenci – Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich. 
 2. Uczestnik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§ 20
Postanowienia końcowe

 1. Przepisy dotyczące konsumenta stosuje się także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Organizator jest uprawniony do zmiany Regulaminu w terminie nie krótszym niż 14 dni od momentu powiadomienia Uczestników o zmianach i udostępnienia im zmienionego Regulaminu, w szczególności poprzez jego publikację na stronie Organizatora oraz przesłanie na adres e-mail Uczestnika. W przypadku braku akceptacji planowanych zmian Regulaminu, Uczestnik w celu rozwiązania umowy z Organizatorem powinien niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od ogłoszenia zmian, powiadomić o tym Organizatora, poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej e-mail na adres: szkolenia@gis-support.pl. Rozwiązanie przez Uczestnika w powyższym trybie umowy z Organizatorem odnosi skutek po upływie 14 dni od powiadomienia Uczestnika o zmianach Regulaminu.

Załącznik nr 1 do Regulaminu szkoleń organizowanych przez GIS Support Sp. z o. o. – Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych uczestników oraz płatników szkolenia jest Organizator, czyli spółka GIS SUPPORT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
  w Lublinie, ul. Konrada Wallenroda 2f/3.09, 20-607, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000440891, NIP: 9462641761, kapitał zakładowy 5 000 zł, zwany dalej: Organizatorem lub Administratorem. 

Dane do kontaktu: 
e-mail: szkolenia@gis-support.pl
adres do korespondencji: ul.Konrada Wallenroda 2f/3.09, 20-607 Lublin

 1. Dane osobowe uczestników szkolenia Organizator może przetwarzać w następujących celach:

– przeprowadzenia szkolenia i jego rozliczenia, 

– wystawienia certyfikatu ukończenia szkolenia,

– kontaktu w ramach wsparcia po szkoleniu.

Dane osobowe płatników szkolenia Organizator może przetwarzać w następujących celach:

– rozliczenia szkolenia,

– windykacji należności za szkolenie. 

Dane są przetwarzane na podstawie:

– art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o szkolenie, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy o szkolenie, 

– art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora – prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest przeprowadzenie szkolenia i jego rozliczenie, wystawienie certyfikatu ukończenia szkolenia, kontakt w ramach wsparcia po szkoleniu – gdy dane osobowe uczestnika są przetwarzane w oparciu o umowę zawartą przez Administratora i płatnika szkolenia. 

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom podmiotów:

– podwykonawcom, czyli podmiotom, z których Organizator korzysta przy przetwarzaniu danych, tj.: trenerom prowadzącym szkolenie, podmiotom zajmującym się rozliczaniem szkolenia, podmiotom dostarczającym Organizatorowi swoje usługi w chmurze, PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, Michałowi Jaworskiemu prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Better Profits Michał Jaworski (platforma szkoleniowa WPIdea),

– innym, niezależnym odbiorcom, tj. podmiotom, od których otrzymywane jest dofinansowanie na szkolenie oraz ewentualnie innym podmiotom uprawnionym na mocy obowiązujących przepisów prawa do otrzymania danych. 

 1. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

W związku z tym, że Organizator korzysta z usług Google, dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

Przekazanie danych będzie odbywało się w oparciu o standardowe klauzule umowne. Informacja o miejscu ich udostępnienia znajduje się tutaj: https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=pl oraz tutaj: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc

 1. Dane osobowe przetwarzane w celu wykonania umowy będą przechowywane do czasu zakończenia wykonywania, rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o szkolenie, z tym zastrzeżeniem, że dane osobowe mogą być przetwarzane również po zakończeniu wykonywania, rozwiązaniu lub wygaśnięciu tej umowy, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa np. przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy lub przedawnienia zobowiązań podatkowych. 

Dane osobowe przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych będą przechowywane do momentu przedawnienia wszystkich roszczeń wynikających z umowy lub przedawnienia zobowiązań podatkowych albo do momentu skutecznego wniesienia sprzeciwu.

 1. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje: 
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 3. prawo do usunięcia danych

Jeżeli zdaniem osoby, której dane osobowe są przetwarzane, Organizator nie ma podstaw do tego, aby przetwarzać dane osobowe, osoba ta może zażądać od Organizatora, aby dane zostały usunięte.  

 1. prawo ograniczenia przetwarzania danych

Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo, aby ograniczyć przetwarzanie jej danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z nią działań, jeżeli jej zdaniem Organizator posiada nieprawidłowe dane na jej temat lub przetwarza dane bezpodstawnie; lub nie chce, aby dane zostały usunięte, bo są jej potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez tę osobę sprzeciwu względem przetwarzania danych. 

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Sprzeciw „marketingowy”. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzysta z tego prawa  – Organizator zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.  

Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest Organizatorowi niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej Organizatorowi władzy publicznej. Osoba taka powinna wówczas wskazać Organizatorowi swoją szczególną sytuację, która jej zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez Organizatora przetwarzania objętego sprzeciwem. Organizator przestanie przetwarzać dane w tych celach, chyba że wykaże, że podstawy przetwarzania przez Organizatora danych tej osoby są nadrzędne wobec praw jej praw lub też jej dane są Organizatorowi niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

 1. prawo do przenoszenia danych

Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo otrzymać od Organizatora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv”) dane osobowe jej dotyczące, które zostały dostarczone na podstawie umowy lub jej zgody, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Osoba ta może też zlecić Organizatorowi przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi. 

 1. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli osoba, której dane dotyczą uważa, że Organizator przetwarza dane niezgodnie
z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

W celu wykonania swoich praw prosimy o skierowanie żądania pod adres e-mail:

e-mail: szkolenia@gis-support.pl

adres do korespondencji: ul. Konrada Wallenroda 2f/3.09, 20-607 Lublin

 1. Kategorie przetwarzanych danych

Organizator przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

– imię i nazwisko uczestnika i płatnika szkolenia,

– adres e-mail uczestnika i płatnika szkolenia,

– numer telefonu uczestnika i płatnika szkolenia,

– miejsce wykonywania działalności gospodarczej płatnika szkolenia,

– numer NIP płatnika szkolenia, 

– numer rachunku bankowego płatnika szkolenia, 

– wizerunek uczestnika szkolenia.

 1. Źródło pochodzenia danych osobowych 

Dane osobowe uczestników szkolenia pochodzą bezpośrednio od uczestników bądź od płatników szkolenia. Dane osobowe płatników szkolenia pochodzą bezpośrednio od płatników szkolenia bądź od uczestników szkolenia. 

 1. Podanie przez uczestnika danych jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w szkoleniu. Brak podania danych uczestnika uniemożliwi rejestrację na szkolenie i wzięcie w nim udziału.

Podane danych płatnika szkolenia jest wymogiem ustawowym. 

GIS Support Sp. z o.o.
Konrada Wallenroda 2f/3.09 20-607 Lublin

tel. 570 979 682

info@gis-support.pl